MGV-donuts van een boerderij visualiseren de ontwikkeling van een gangbaar naar een duurzaam bedrijf. MGV is de afkorting van een maatschappelijk gezond voedselsysteem

De donut is een variant op de grafische weergave van Kate Raworth zoals beschreven in haar boek De Donuteconomie. Zij stelt in een artikel van het Financieel Dagblad (2018) dat juist het huidige voedselsysteem op tal van duurzaamheidsdoelen (zoals de sustainable development goals) de planetaire grenzen overschrijdt.

De MGV-donut is ontwikkeld voor de boer (en burger) als instrument voor zelfreflectie op duurzaamheidsdoelen.  Het laat de ontwikkeling naar een maatschappelijk gezond voedselsysteem zien. De ontwikkeling van een complexe en integrale ontwikkeling wordt via een model gevisualiseerd. Aan de hand van de visualisatie kan de boer aan de burgers uitleggen waar zijn bedrijf voor staat en wat hen beweegt en samenbrengt -in de commons-.

Het gaat bij burgerboerderijen niet zozeer om het voldoen aan objectief meetbare normen. Daarin kun je verdrinken. Juist de relatie burger-boer gaat uit van vertrouwen, transparantie en communicatie over een beoogde ontwikkeling naar een lokaal, duurzaam voedselsysteem.
De borging van het MGV-systeem die voor het eerst in het POP3 Project De Bekoring (2018-2020) is opgepakt en is mede gebaseerd op de acht principes van de commons, zoals geformuleerd door nobelprijswinnares Elinor Ostrom.

Het project en de ontwikkelking van de donuts van De Bekoring was mogelijk vanwege de financiering vanuit de Provincie Gelderland en de Europese Unie.

In bovenstaande visualisatie is de bijdrage van de Eemlandhoeve aan een maatschappelijk gezond voedselsysteem weergegeven. Het is een boerderij met vleeskoeien, een tuinderij, zorg, winkel en recreatie. De omslag wordt in drie donuts getoond: toen (1995), thans (2020) en toekomst (2025). In 1995 was de boerderij nog gangbaar en had toen veel onvoldoendes op de meeste MGV-doelen wanneer je deze uitzet op een schaal van 1 tot 10. Het maatschappelijk gezonde voedselsysteem is groen gearceerd en bevindt zich op deze schaal tussen 6 (voldoende, een dunne groene schil) en 10 (uitmuntend, groen opgevuld tot het midden van de cirkel).

Bij een onvoldoende is er werk aan de winkel. De scores bevinden zich buiten de donut en zijn rood gearceerd. De boerderij heeft een ontwikkelplan opgesteld om rood in groen om te zetten. 

Zo scoorde in 1995 De Eemlandhoeve op alle ecologiche doelen rood. Sociaal, maatschappelijk doelen zijn alleen groen op: 15- Gemotiveerde betrokkenheid, de aanzet van de omslag van het bedrijf en 20- Financieel Gezond en 21- Maatschappelijke functie. 

Momenteel in 2020 (2021) zijn alle ecoogische doelen rood, maar is dit ten koste gegaan van het 20- Financieel gezond zijn (voor veel groene diensten wordt nog onvoldoende betaald). Omdat nog niet al het vlees lokaal afgezet wordt is 11- Eerlijke prijs en 13- Lokaal georienteerd rood. In 2025 hoopt men alles lokaal tegen een eerlijke prijs af te zetten en kleurt de gehele donut groen. 

Via de knop linksonder in de visuele weergave (zie: het pijltje dat naar boven wijst) worden de trends en scores per doel weergegeven. Door op dat pijltje te klikken wordt een menu zichtbaar waaruit je een keuze kunt maken.

Een boerderij kan op basis van deze analyse een een MGV ontwikkelingsplan opstellen om te komen tot de gewenste ontwikkeling (toekomst). Daarover kan zij naar belanghebbende partijen rapporteren zoals Stichting Vrienden van de Eemlandhoeve. Ook kan zij verantwoording afleggen naar eventueel financieel participerende burgerleden. Desgewenst kan een boerderij de ontwikkeling naar een gezond voedselsysteem als QR-link naar de donuts op het geproduceerde voedsel  weergeven. Het kan ook een entreetoets zijn voor een groep van boeren die samen willen werken.

Eerste versie MGV-donut (2018)

In onderstaande afbeelding is de eerste versie van de MGV-donut weerggeven van biologische melkveehouder Jeroen van der Kooij in Maasland. Anders dan de huidige versie van de donut (versie 2020) is binnen een donut de ontwikkeling van gangbaar 2008 naar biologisch weergegeven.

Je ziet hoe de boerderij in 2008 nog veel onvoldoendes op doelen scoorde op de schaal van 1 tot 10 die in een biologisch systeem zijn weggewerkt. Op eerlijke prijs is nog een slag te maken.

Ook voor burgers is een donut te maken. Dat model en welke te selecteren doelen is nog in ontwikkeling, waarin samengewerkt kan worden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Immers, ook burgers dragen bij aan een maatschappelijk gezond voedselsysteem.